Gizlilik Politikası

 • Son güncellenme: 05/05/2024

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, www.sincerotangomarathon.com veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

 • Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

 • Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

 • KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 • Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere email@site.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 • İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@sincerotangomarathon.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

 

Privacy Policy

 • Last updated: 05/05/2024
 • Your safety is important to us. For this reason, the personal data you share with us is protected sensitively.
  We, as the data controller of www.sincerotangomarathon.com, with this privacy and personal data protection policy, which of your personal data will be processed for what purpose, with whom and why the processed data can be shared, our data processing method and legal reasons; We aim to enlighten you about what your rights are regarding your processed data.
 • Your Collected Personal Data, Collection Method and Legal Reason
  Your IP address and user agent information are used only for analysis purposes and cookies, etc. It will be processed based on legitimate interest processing within the framework and duration of the service and contractual relationship between us by obtaining, recording, storing and updating through technologies, automatic or non-automatic methods and sometimes from third parties such as analytics providers, advertising networks, search information providers, technology providers. .
 • Purpose of Processing Your Personal Data
  The personal data you share with us is only available through analysis; To be able to fulfill the requirements of the services we offer in the best possible way, to ensure that these services can be accessed and benefited from at the maximum level by you, to be able to develop our services in line with your needs and to bring you together with more comprehensive service providers within legal frameworks and to comply with the obligations arising from the law (personal data can be shared with judicial and administrative authorities upon request). will be processed and updated in accordance with its purpose and in a measured manner throughout the contract and service period, in order to fulfill the
 • To whom and for what purposes the collected personal data can be transferred
  Your personal data you share with us; It can be transferred to domestic and foreign third parties, institutions and organizations from which we receive and/or provide services to carry out our activities, with whom we have contractual relations and cooperate, and to judicial and administrative authorities upon request, provided that the necessary technical and administrative measures are taken.

 

Your Rights as the Person Whose Personal Data is Processed

 • In accordance with Article 11 of KVKK, anyone can exercise the following rights by applying to the data controller:
 • Learning whether personal data is processed or not,
 • Requesting information if personal data has been processed,
 • Learning the purpose of processing personal data and whether they are used for their intended purpose,
  Knowing the third parties to whom personal data is transferred at home or abroad,
 • Requesting correction of personal data if it is incomplete or incorrectly processed,
 • Requesting the deletion or destruction of personal data,
 • Requesting that the transactions carried out in accordance with paragraphs (e) and (f) be notified to third parties to whom personal data is transferred,
 • Objecting to the emergence of a result that is unfavorable to the individual by analyzing the processed data exclusively through automatic systems,
 • In case of damage due to unlawful processing of personal data, they have the right to demand compensation for the damage.
 • You can contact us via email@site.com to exercise your rights listed above.
  Communication
 • You are completely free to accept or reject the processing of only your necessary personal data in accordance with this privacy and personal data processing policy in order to perform analyzes for the purpose of providing service to you. If you continue to use the site, we will assume that you have accepted it. For more detailed information, please do not hesitate to contact us via e-mail address info@sincerotangomarathon.com.